PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

w Piotr Matuszewski LOVE LIFE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 roku informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować

 

Administratorem Państwa danych jest Piotr Matuszewski LOVE LIFE, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: 62-081 Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50.

 

 1. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

 

 • Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane do Administratora.
 • Dane są przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora działalności produkcyjnej i handlowej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.
 • Wypełnieniem przez Administratora obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych,
 • Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody pisemnej lub ustnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielonej w określonych celach (np. marketingowym, transportowym).
 • Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy.
 • Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność        z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

 

 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

 

 • Większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta,
 • Dane przedsiębiorców są również pozyskiwane ze źródeł publicznych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach,
 • W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane są pozyskiwane w wyżej wymieniony sposób, jak i od samych przedsiębiorców.

 

 1. Komu możemy przekazywać dane?
  • Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.
  • Odbiorcami mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z jego upoważnienia. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej.
  • Administrator nie sprzedaje innym podmiotom Państwa danych osobowych.

 

 1. Czy Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane kontaktowe będą nam jednakże niezbędne w procesie dostawy zamówionych towarów.

 

 1. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, tj.:

 • W zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • W zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
 • W zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, realizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 • Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

 1. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

 

Mają Państwo prawo:

 • Żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • Wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich wycofaniem,
 • Wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO,
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim.

 

 1. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?
  • Na stronie sklepu internetowego Administratora stosowane są pliki cookies identyfikujące Użytkownika, pozwalające na dopasowanie treści witryny, z której korzysta do indywidualnych potrzeb.
  • Administrator wykorzystuje cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody serwisu, a zebrane dane wykorzystuje w celu optymalizacji korzystania z serwisu, tworzenia statystyk, utrzymania sesji Użytkownika, a także dostarczenia Użytkownikowi treści reklamowych. Celem tych działań jest usprawnienie funkcjonowania serwisu i zapewnienia Użytkownikowi bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji.
  • Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
  • Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.

 

Waluta