REGULATIONS

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin systematyzuje sposób korzystania ze Sklepu Internetowego KOKO cardboards dostępnego pod adresem http://www.kokocardboards.com.
 3. Operatorem Sklepu Internetowego KOKO cardboards  jest Piotr Matuszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PIOTR MATUSZEWSKI LOVE LIFE z siedzibą w Przeźmierowie (62 – 081) przy ul. Strumykowej 50, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 766- 167-48-97, Regon: 302652163, tel. kom. 507092916.
 4. Operator Sklepu Internetowego KOKO cardboards świadczy usługi w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin określa między innymi:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu,
  3. zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego,
  6. zasady przetwarzania danych osobowych.

§2

RODZAJE, ZAKRES I WARUNKI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego KOKO cardboards w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Operator Sklepu Internetowego KOKO cardboards prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem tego Sklepu.
 3. Użytkownik Sklepu może korzystać z usługi „Newsletter”. Usługa jest darmowa i polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa ta wymaga wyrażenia zgody przez Użytkownika na
  przesyłanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0, Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0, Chrome, Opera w wersji nie starszej niż 2.0,
  2. obsługa plików Cookies (niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła. Informacje tekstowe nie gromadzą danych osobowych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika),
  3. obsługa Java Script,
  4. aktywny adres e-mail.
 5. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§3
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony i może być przez Użytkownika w każdym czasie wypowiedziana.
 2. Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik jednocześnie składa oświadczenie, że:
  1. zapoznał się i zaakceptował w pełni postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. potwierdza, że podane przez niego dane rejestracyjne są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą
   elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 3. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik korzysta z usług w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami i celem działania Sklepu Internetowego, uzyskał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną
  wiadomość, że podane dane Użytkownika mają charakter bezprawny, bądź działania podejmowane przez Użytkownika są bezprawne, sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, naruszają prawa osób trzecich lub Użytkownik w sposób rażący narusza zapisy niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i w każdej formie między innymi poprzez:
  1. przesłanie oświadczenia na adres email: contact@KOKOcardboards.com ,
  2. przesłanie oświadczenia drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: Piotr Matuszewski LOVE LIFE, 62-081 Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50,
  3. samodzielne usunięcie Konta Użytkownika.
  4. Operator Sklepu składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o
   świadczenie usług drogą elektroniczną na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
 5. Termin wypowiedzenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia ze strony Operatora Sklepu wynosi 14 dni.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Użytkownika.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych na tym tle będzie sąd właściwy, według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

§4
WARUNKI REJESTRACJI

 

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Użytkownik może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez konieczności rejestracji.
 2. Decydując się na rejestrację, po jej dokonaniu dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania (adres, kod, miasto, kraj),
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. hasło do Konta Użytkownika,
  6. dane wysyłkowe, jeśli są inne od adresu zamieszkania.
 4. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Nazwa firmy,
  2. numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. imię i nazwisko,
  4. adres siedziby (adres, kod, miasto, kraj),
  5. numer telefonu,
  6. adres e-mail,
  7. hasło do Konta Użytkownika,
  8. dane wysyłkowe, jeśli są inne od siedziby firmy.
 5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby

 

§5
WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego KOKO cardboards.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego KOKO cardboards są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Sprzedającym jest Piotr Matuszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Matuszewski Love Life, 62-081 Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50.
 4. W celu zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik musi każdorazowo podać dane, o których mowa w § 4 ust. 3 lub 4 oraz zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem Użytkowników posiadających indywidualne Konto Użytkownika.
 5. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).
 6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail, w celu zaakceptowania zamówienia lub w celu wystąpienia z kontrofertą. Do zawarcia umowy sprzedaży
  dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego. Sprzedający może wystąpić z kontrofertą w szczególności w sytuacji, gdy w magazynie lub u dostawców brakuje danych towarów. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie 2 dni od jej złożenia przez Sprzedającego powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie. Brak akceptacji, skutkuje wygaśnięciem kontroferty.
 7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, w każdym dniu roku.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania towaru na wskazany przez Kupującego adres niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu KOKO cardboards podawane są w polskich złotych (PLN).
 10. Koszt przesyłki wysyłanej pokrywa w całości Kupujący. Koszt przesyłki wynosi 15 zł.
 11. Do każdej przesyłki załączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, stanowiące dowód sprzedaży towaru.

 

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu Internetowego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Koszty związane z odstąpieniem od umowy i odesłaniem towaru ponosi Kupujący.

 

§7
PŁATNOŚCI

 

 1. Za zakupione w Sklepie Internetowym towary można zapłacić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy. Dane do przelewu Piotr Matuszewski Love Life, 62-081 Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50, numer rachunku bankowego: mBank 41 1140 2004 0000 3102 7509 3613,
  2. przelewem on-line za pośrednictwem platformy transferuj.pl.

 

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu KOKO cardboards, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przez RODO.
 3. Operator Sklepu Internetowego zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług, tj. realizacji złożonego zamówienia i dostawy, w tym wystawienia dowodów zakupu i prowadzenia sprawozdawczości księgowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 5. Użytkownik potwierdza prawidłowość danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Postanowienie niniejszego pragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 7. Podanie danych w formularzu rejestrowym jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Operator Sklepu Internetowego nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika
  z celu działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych
  o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu Internetowego takie działanie.
 10. Operator Sklepu Internetowego zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych Administratora.
 11. Użytkownik może wystąpić o usunięcie swoich danych osobowych, w każdej formie, między innymi poprzez:
  1. przesłanie wniosku na adres e-mail: contact@kokocardboards.com ,
  2. przesłanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: Piotr Matuszewski Love Life, 62-081 Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50.
 12. Operator Sklepu Internetowego, na wniosek Użytkownika udziela informacji
  o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz udziela wszelkich informacji, związanych z przetwarzaniem jego danych oso
 13. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z bazy Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 14. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu Internetowego trwale usuwa dane Użytkownika i zaprzestaje ich przetwarzania.

 

§9
REKLAMACJE

 

 1. Każdy zakupiony w Sklepie Internetowym produkt objęty jest gwarancją producenta.
 2. Reklamacje można składać w każdej formie między innymi poprzez:
  1. przesłanie reklamacji na adres email: contact@kokocardboards.com
  2. przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: Piotr Matuszewski Love Life, 62-081 Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, na koszt Sprzedającego.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
 5. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 4, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić
  od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Waluta