Regulamin

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin systematyzuje sposób korzystania ze Sklepu Internetowego KOKO cardboards dostępnego pod adresem http://www.kokocardboards.com.
 3. Operatorem Sklepu Internetowego KOKO cardboards  jest Piotr Matuszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PIOTR MATUSZEWSKI LOVE LIFE z siedzibą w Przeźmierowie (62 – 081) przy ul. Strumykowej 50, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 766- 167-48-97, Regon: 302652163, tel. kom. 507092916.
 4. Operator Sklepu Internetowego KOKO cardboards świadczy usługi w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin określa między innymi:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu,
  3. zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego,
  6. zasady przetwarzania danych osobowych.

2

RODZAJE, ZAKRES I WARUNKI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego KOKO cardboards w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Operator Sklepu Internetowego KOKO cardboards prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem tego Sklepu.
 3. Użytkownik Sklepu może korzystać z usługi „Newsletter”. Usługa jest darmowa i polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa ta wymaga wyrażenia zgody przez Użytkownika na
  przesyłanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0, Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0, Chrome, Opera w wersji nie starszej niż 2.0,
  2. obsługa plików Cookies (niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła. Informacje tekstowe nie gromadzą danych osobowych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika),
  3. obsługa Java Script,
  4. aktywny adres e-mail.
 1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zakazane jest:
  1. dostarczanie treści o charakterze nieprawdziwym, bezprawnym, mogącym wprowadzić w błąd,
  2. podejmowanie zachowań mogących wywołać zakłócenia, uszkodzenia systemów teleinformatycznych lub naruszenia zasobów systemowych,
  3. korzystanie bez zgody Usługodawcy z botów, crawlerów i innych narzędzi automatyzujących dostęp lub wpływających na działanie Sklepu,
  4. korzystanie w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

3
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW OŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony i może być przez Użytkownika w każdym czasie wypowiedziana.
 2. Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik jednocześnie składa oświadczenie, że:
  1. zapoznał się i zaakceptował w pełni postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. potwierdza, że podane przez niego dane rejestracyjne są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą
   elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 3. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik korzysta z usług w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami i celem działania Sklepu Internetowego, uzyskał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną
  wiadomość, że podane dane Użytkownika mają charakter bezprawny, bądź działania podejmowane przez Użytkownika są bezprawne, sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, naruszają prawa osób trzecich lub Użytkownik w sposób rażący narusza zapisy niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i w każdej formie między innymi poprzez:
  1. przesłanie oświadczenia na adres email: contact@KOKOcardboards.com
  2. przesłanie oświadczenia drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: Piotr Matuszewski LOVE LIFE, 62-081 Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50,
  3. samodzielne usunięcie Konta Użytkownika.
  4. Operator Sklepu składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o
   świadczenie usług drogą elektroniczną na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
 5. Termin wypowiedzenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia ze strony Operatora Sklepu wynosi 14 dni.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Użytkownika.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych na tym tle będzie sąd właściwy, według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

4
WARUNKI REJESTRACJI

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Użytkownik może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez konieczności rejestracji.
 2. Decydując się na rejestrację, po jej dokonaniu dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania (adres, kod, miasto, kraj),
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. hasło do Konta Użytkownika,
  6. dane wysyłkowe, jeśli są inne od adresu zamieszkania.
 4. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Nazwa firmy,
  2. numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. imię i nazwisko,
  4. adres siedziby (adres, kod, miasto, kraj),
  5. numer telefonu,
  6. adres e-mail,
  7. hasło do Konta Użytkownika,
  8. dane wysyłkowe, jeśli są inne od siedziby firmy.
 5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby

 

5
WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego KOKO cardboards.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego KOKO cardboards są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Sprzedającym jest Piotr Matuszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Matuszewski Love Life, 62-081 Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50.
 4. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym w szczególności podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Zamówienie można składać korzystając z formularza na Stronie przez całą dobę, w każdym dniu tygodnia, za wyjątkiem okresów, w których Sklep internetowy nie jest dostępny.
 6. Wybór Produktów zamawianych przez Kupującego jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 7. Kupujący ma możliwość dokonywania zakupu Produktów w Sklepie internetowym po uprzednim założeniu konta albo bez zakładania konta. Konto można założyć także w trakcie składania zamówienia.
 8. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w formularzu.
 10. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeżeli występują), wybranej metody płatności.
 11. Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane Kupującemu w formie wiadomości e-mail. Umowę uznaje się za zawartą w chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia

 

6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu Internetowego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Koszty związane z odstąpieniem od umowy i odesłaniem towaru ponosi Kupujący.
 4. Zwrot środków w związku z odstąpieniem od umowy następuje w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty jest w Załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

7
PŁATNOŚCI

 1. Za zakupione w Sklepie Internetowym towary można zapłacić w następujący sposób:

 

8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest tutaj.

 

 

9
REKLAMACJE

 1. Każdy zakupiony w Sklepie Internetowym produkt objęty jest gwarancją producenta.
 2. Reklamacje można składać w każdej formie między innymi poprzez:
  1. przesłanie reklamacji na adres email: contact@kokocardboards.com
  2. przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: Piotr Matuszewski Love Life, 62-081 Przeźmierowo, ul. Strumykowa 50.
 3. Wobec Klientów Będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 5. Do zgłoszenia reklamacyjnego składający reklamację może załączyć dowody (np. zdjęcia, dokumenty, nagrania) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedający może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli może to ułatwić i przyśpieszyć proces rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, na koszt Sprzedającego.

 

10

UMOWA O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;
  2. w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu Internetowego formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
  3. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności i zaakceptować treść ich postanowień.
 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Newslettera.
 3. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Operator Sklepu informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Operatora Sklepu.
 5. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto na podstawie art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 7. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Operatorowi Sklepu przez Użytkownika stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone poprzez:
  1. kliknięcie przez Użytkownika w link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  2. wysłanie Operatorowi Sklepu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, może zostać złożone także na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Operator Sklepu wstrzymuje dostarczanie Newslettera Użytkownikowi niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika jednej z czynności wskazanych w ust. 7 powyżej.

 

11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Za Przedsiębiorcę na prawach konsumenta uważa się osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacja o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem; www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.